Back to top

Profile

Translation in Turkish follows below.

The term social innovation has recently gained popularity in Turkey, mostly due to the support of a limited number of NGOs and private sector organizations. There is very little political support for innovation, on the other hand, from the public sector. The AKP (the Justice and Development Party), for instance, which has had a parliamentary majority since November 2002, has done little to support innovation. There is still a lack of juridical infrastructure and a number of solutions which could be provided by government bodies remain unaddressed. For example, Turkey continues to lack of public addressee that is directly concerned with the subject of innovation.

Turkey’s economic climate offers a complex environment for innovators. Turkey is a rapidly developing country and the largest national economy in Central and Eastern Europe. Turkey's dynamic economy is a mix of modern industry and commerce along with a traditional agriculture sector that still accounts for about 30% of employment. It has a strong and rapidly growing private sector, yet the state remains a major participant in basic industry, banking, transport, and communication.

In Turkey, there has been a large increase in the active working population, but a very modest rise in the demand for labour. As a result, labour force participation rates have constantly decreased during the last decades and work in the informal sector has grown. Problems such as underemployment, an unqualified young population and the growth of the informal sector certainly exist, but their solution seems a long way off due to internal and external economic conditions.

Despite obstacles posed by the economic climate and political situation, social innovators in Turkey are working to address a range of social problems. These include education, the deepening income differences between social classes, unemployment and a traditionally marginalizing approach to disabled people who constitute 12% of the population. For example, Ercan Tutal, the founder of the Alternative Life Association (AYDER) has addressed Turkey’s disability issues for over a decade with many socially inclusive projects. AYDER aims to create alternative and innovative social projects which include education, sports, tourism and health elements for the handicapped and disadvantaged groups and thus convert this “major minority” to a productive and active society that can take part in social life independently.

Further, social innovators in Turkey are alert to the approaching issues generated by an aging population. Today, Turkey's population is 74 million. People aged between 15-64 account for 65.2 percent of the total. Although people over the age of 65 currently account for only 7.2 percent of the total, this number is due to grow dramatically. With the decreasing birth rate and increasing life expectancy, Turkey—a relatively young country—will soon have to face the issues of an aging population. As a result, the health of the elderly is gradually becoming a more important issue.

In Turkey, social projects are mainly supported by the private sector and foundations—a majority of private sector organizations, including the UNDP and Vodafone Foundation Turkey, budget for social innovations and social projects.  In addition to this, support from academics is also playing an important role in the field. Universities like Bilgi and Sabanci have included social innovation courses in their curricula. Dreams Academy, an initiative of AYDER, and four other NGOs are being examined as case studies by both Marmara and Bilgi Universities.

 

By Merve Sozmen and Ercan Tutal of the Dreams Academy

 

For more information about social innovation in Turkey see these articles in the SIE Magazine:

Türkiye'de Sosyal İnovasyon kavramı son günlerde az sayıda STK ve özel sektör kurumlarının desteğiyle hızla popülerlik kazanmakta ve inovasyon için az da olsa siyasi destek ve kamu desteği bulunmakta. Örneğin, 2002'den beri parlementoda çoğunluğa sahip AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) İnovasyon için oldukça az destekte bulunmuştur. Halen hukuki altyapı konusunda eksikler vardır. Örneğin, Türkiye'de İnovasyon konusuyla direkt olarak ilgilenen bir kamu kurumu yoktur.

Türkiye'nin ekonomik iklimi inovasyonla ilgilenenler için karışık bir alan sunmaktadır. Türkiye hızla büyüyen ve Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük yerel ekonomisine sahip bir ülkedir. Türkiye'nin bu dinanik ekonomisi modern sanayi ve halen istihdamın %30'unu karşılayan geleneksel tarım sektöründen oluşur. Ayrıca halen devlete ait temel sanayi, bankacılık, lojistik, iletişim sektörlerinden oyuncuların yer aldığı güçlü ve hızlı büyüyen bir özel sektör vardır.

Türkiye'de büyük artış gösteren bir çalışan nüfus olmasına rağmen işçi haklarındaki yükseliş yetersizdir. Bunun sonucu olarak, işçi haklarını savunan kurumlara katılım sayısı son on yıla göre hızla düşmekte ve kayıt dışı ekonomi gelişmektedir. İş hayatındaki  niteliksiz genç nüfusun artışı, kayıt dışının yükselişi gibi sorunların çözümüne yönelik iç ve dış ekonomide uzun bir yol görünmektedir.

Ekonomik ve siyasal duruma rağmen Türkiye'de sosyal inovasyoncular bir dizi sorunu çözmek için çalışmaktadırlar. Bu sorunlar, derinleşen gelir farklılıklarının etkisini kapsayan eğitim,işsizlik ve nüfusun %12'sini oluşturan engelli bireylerin haklarıdır. Örneğin Alternatif Yaşam Derneği (AYDER)'nin kurucusu Ercan Tutal Türkiye'de engellilikle ilgili sorunlar için bir merkez olmuştur. AYDER'in amacıdezvantajlı gruplar için  eğitim, spor, turizm ve sağlık alanında alternatif ve inovatif çözümler geliştirmek ve böylece bu ''Büyük azınlığı'' toplumsal hayatın bir parçası haline getirmektir.

Türkiye'de sosyal girişimciler yaşlanan nüfusa da dikkat çekiyorlar. Bugün, 74 milyon olan Türkiye nüfusunun %65.2'sini 15-64 yaş grubu oluşturmaktadır. 65 yaş üstünün nüfustaki oranıysa sadece %7.2'dir. Bu rakam giderek artmaktadır. Azalan doğum oranı ve artan yaşam süresi nüfusu yaşlanmakta olan genç ülke Türkiye'nin karşılaşacağı sorunlardan birisidir.

Türkiye'de, sosyal projeler genelde UNDP ve Türkiye Vodafone Vakfı gibi özel sektör kuruluşlarınca desteklenir. Eğitim kurumlarının etkisinin önemini de eklemek gereklidir. Bilgi ve Sabancı gibi üniversiteler bünyelerinde sosyal inovasyon konusunu müfredatlarına almışlardır. AYDER'in bir girişimi olan Düşler Akademisi projesi ve 4 farklı STK Marmara ve Bilgi Üniversiteleri'nde vaka analizi olarak okutulmaktadır.

Bu yazı Düşler Akademisi'nden Merve Sözmen ve Ercan Tutal tarafından yazılmıştır. Özeti Türkçe'ye Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM) gönüllüsü Özgün Kaplama tarafından çevrilmiştir.